Köpvillkor/Terms of purchase

Beställning

Beställning görs på vår hemsida www.cuddlings.com.  Om du har frågor kring hur du beställer är du välkommen att mejla kundservice info@cuddlings.com. 

Genomförd beställning innebär att du godkänner våra köpvillkor och samtycker till att namn och person- eller organisationsnummer registreras i vårt kundregister. Avtal om köp träffas först när vi bekräftat beställningen genom att skicka en orderbekräftelse till den mejladress du angivit.

Vi förbehåller oss rätten att korrigera ordrar om leverans av någon anledning inte kan ske, och om du har gjort flera beställningar förbehåller vi oss rätten att slå ihop dina ordrar och leverera dem i ett paket.

Ångerrätt och retur

Om du ångrar ditt köp kan du skicka varan retur till oss inom 14 dagar. Innan du returnerar en product vänligen skriv till kundservice på mail: info@cuddlings.com och upplys ditt ordernummer så vi lätt kan hitta din beställning och diskutera hur vi kan hjälpa dig.  Vi återbetalar inte fraktomkostnader i samband med ångrat köp. Du mottar ett mail från oss när vi mottagit din retur, där vi upplyser om vidare handläggning av din retur.

Då Cuddlings är en hygienprodukt ska produkten vid returnering vara oanvänd och i original förpackning. Skulle du uppleva ett fel av en produkt du köpt hos oss så ska du kontakta vår kundservice. Om produkten ska sändas i retur till oss så ska du skicka med detaljerad information om vad produkten felar. Detta är nödvändigt då vi skickar produkten vidare till producenten som i sin tur har behov av dessa upplysningar. Kontakta oss på info@cuddlings.com

Ej uthämtade paket

Vi förbehåller oss rätten att debitera kostnaderna för den hantering som uppstår vid ej uthämtade paket (returfrakt, expeditionskostnad etc). Därför tar vi ut en avgift om 100 kr om ett paket ej hämtas ut. Försändelsen ligger hos postombudet i 14 dagar innan den returneras till oss. Observera därför att om du ångrar ett köp och vill returnera varan, behöver du först hämta ut paketet och därefter returnera enligt beskrivning ovan.

Företagsinformation

Cuddlings AB 
Krogtäppan 2
137 68 Jordbro                                                                                                   

Org.nummer 556800-1985 

Ordering

Ordering is done on our website www.cuddlings.com. If you have questions about how to order, you are welcome to email customer service info@cuddlings.com.

Completed order means that you accept our terms of purchase and agree that the name and personal or organization number are registered in our customer register.

Purchase agreements are only made when we have confirmed the order by sending an order confirmation to the email address you specified. We reserve the right to correct orders if delivery is not possible for any reason, and if you have placed several orders, we reserve the right to merge your orders and deliver them in one package.

Right of withdrawal and return

If you regret your purchase, you can send the item back to us within 14 days. Before you return a product, please write to customer service by email: info@cuddlings.com and provide your order number so we can easily find your order and discuss how we can help you. We do not reimburse shipping costs in connection with a canceled purchase. You will receive an email from us when we have received your return, where we provide information about further processing of your return. As Cuddlings is a hygiene product, the product must be unused and in the original packaging when returned. Should you experience an error of a product you purchased from us, you should contact our customer service. If the product is to be sent back to us, you must send detailed information about what the product is wrong with. This is necessary as we send the product on to the manufacturer, who in turn needs this information. Contact us at info@cuddlings.com

Uncollected packages

We reserve the right to charge the costs of the handling that occurs with uncollected packages (return shipping, handling costs, etc.). Therefore, we charge a fee of SEK 100 if a package is not picked up. The shipment is with the postal agent for 14 days before it is returned to us. Please note that if you regret a purchase and want to return the item, you first need to pick up the package and then return as described above.

Business information

Cuddlings AB Krogtäppan 2 137 68 Jordbro

Org. Number 556800-1985